Ashley/MikeyAshley/NickCarly/RobKrystal/JasonJennifer/TravisKarine/AJCassandra/RichardAlana/ScottLindsay/MikeSarah/ReidSusanne/MassimoKerby/JerKaitlyn/KevinJennifer/AdrianJess and Ryan WeddingFarah/MohamedJenny/SimonLaura/NickCheryl/DaveLauren/JustinDaniel/SarahShauna/DanSarah/BillyElm Hurst Inn